"Агри лаб контрол" е акредитирана от Международната асоциация за търговия със зърно и фуражи GAFTA. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава сертификат за акредитация № 54-ЛИ/20.10.2020г., издаден от “Българска служба за акредитация”.
Обхватът на акредитация включва: зърнено - житни култури и маслодайни култури.
Извън обхвата на акредитацията се извършват изпитвания и на брашна, зърнено-бобови култури и шротове.
При изпитванията се прилагат действащите хармонизирани с ЕС международни стандарти.
Политиката по качеството на ръководството на лабораторията и разработените цели по качеството са залог за успешната работа на дружеството, която се гради на професионализъм и компетентност, на високо ниво на техническо оборудване за арбитражни и експресни анализи, на достоверност, точност и възпроизводимост на резултатите от изпитванията, на конфиденциалност, уважение и партньорство в съвременната работа с клиенти, на разумно ценообразуване на услугите, на готовност за разширяване на обхвата на услугите.
Лабораторията е една от лабораториите в България, притежаващи апаратура за алвеографски анализи на брашна и пшеници. Резултатите от тези анализи дават възможност за дефиниране на типовете брашна и на зърно за производство на съответен тип брашно, както и за изготвяне на смеси от брашна с необходими качества.

Документи: